Financiële steun aan verenigingen uit de omgeving!

Komt u in aanmerking?

Uw aanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria:
• De aanvragende instantie dient een vereniging te zijn.
• Het project dient de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de vereniging te bevorderen.
• Het project dient maatschappelijk relevant te zijn.
• Het project moet een innovatief karakter hebben.
• Er moet een sluitende exploitatie zijn.
• De bijdrage is in principe eenmalig van aard en betreft een (bijdrage van een) duurzaam initiatief.
• Vooraf moet een begroting worden ingediend.
• De aanvraag moet niet uit eigen middelen betaald kunnen worden.
• Het gehele bedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de Foundation moet ten behoeve van de vereniging zijn. Niet voor een goed doel of goed doel van één van de leden.
• De deelnemende verenigingen moeten statutair aan kunnen tonen dat de vereniging gevestigd is in het gebied waar Weekblad De Toren wekelijks huis-­‐aan-­‐huis wordt verspreid, voor een goed doel of een goed doel van één van de leden.
• Van het beschikbaar gestelde bedrag moeten goederen worden aangeschaft ten behoeve van de vereniging.
• De factuur van de aangeschafte middelen moet ter controle naar Weekblad De Toren worden gestuurd.

Bij hantering van bovengenoemde criteria wordt geen steun verleend aan:
• Projecten die binnen de mogelijkheden van overheidssubsidies vallen.
• Projecten met een specifiek medisch karakter.
• Onderzoeksprojecten.
• Projecten in het kader van noodhulp.
• Jaarlijks terugkerende activiteiten.
• Studiedagen, congressen, seminars, festivals en andere events.
• Projecten met een religieus karakter.
• Algemene fondsvorming van derden.

Algemeen

• Volledige naam en postadres van het project; projecthouder en/of contactpersoon ter plaatse, inclusief telefoon-­ en faxnummers, e-­‐mail adressen.
• Inzicht in statuten van de vereniging, recente jaarverslagen, inschrijving van Kamer van Koophandel, ANBI verklaring (vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling) e.d. Kopieën hiervan toevoegen bij aanvraag.

Projectvoorstel
• Omschrijving van doel en activiteiten van project.
• Omschrijving doelgroep en maatschappelijke relevantie.
• Aantal direct betrokkenen, indirect betrokkenen.
• Hoe innovatief is het project, is er sprake van een voorbeeldfunctie?
• Met welke partijen wordt samengewerkt?
• Wat zijn de beoogde resultaten?

Download de richtlijnen als PDF